BESCHERMINGSBEWIND

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder behartigt alleen de financiële belangen van een cliënt.
De bewindvoerder moet aan het begin van de bewindvoering een
beschrijving maken van de goederen die onder het bewind vallen.
De hoofdtaak van een bewindvoerder is het beheren van alles wat onder
bewind staat.

Verder heeft de bewindvoerder de volgende taken:

- Zorgen dat het inkomen waar de cliënt recht op heeft wordt aangevraagd.
- Het opstellen van een maandbegroting.
- Aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst.
- Aanvragen van bijzondere bijstand.
- Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting.
- Begeleiden van het schuldentraject.

Als de cliënt wil beschikken over iets dat onder bewind staat, bijvoorbeeld
extra geld, dan moet de bewindvoerder hiervoor toestemming geven.
Als de bewindvoerder geen toestemming geeft, dan kan er een brief
worden gestuurd naar de rechter die dan een besluit neemt. Als de 
bewindvoerder iets wil verkopen dat onder bewind staat, dan moet de 
cliënt hier toestemming voor geven. Dit geldt ook voor het afsluiten
van een lening.

Wat zijn de taken van een mentor?

De mentor neemt beslissingen over de persoonlijke dingen zoals over de
verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de cliënt.
De cliënt kan zelf de eigen financiële zaken regelen. De mentor heeft
de plicht om de cliënt zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en de 
belangen van de cliënt in de gaten houden en hem of haar raad te geven.

Als er in de zorg fouten worden of dreigen te worden gemaakt, dan treedt 
de mentor ook op. Ook moet de mentor instemming geven over het zorg-
of behandelingsplan.

Verder heeft de mentor de volgende taken:
- Overleggen met de verpleging en andere hulpverleners.
- Het bijzitten van overleggingen inzake het behandelplan.
- Bijstaan van de cliënt in zorgtrajecten.
- Afstemmen van hulp bij thuiswonende.

Wat zijn de taken van een curator?

Als iemand onder curatele is gesteld is hij handelingsonbekwaam.
Dit wil zeggen dat iemand die onder curatele staat bijvoorbeeld niet
zelfstandig een huurovereenkomst kan afsluiten of een koopovereenkomst.
Hiervoor moet de curator toestemming geven, eventueel na goedkeuring van
de Rechtbank. Als de cliënt contracten afsluit zonder toestemming van de 
curator dan zijn deze nietig van rechtswege. Dat wil zeggen dat het contract
ongeldig is.

De curator moet aan het begin van de curatele een beschrijving maken 
van de bezittingen op het moment dat de persoon onder curatele is gesteld.
Daarna moet er vaak jaarlijks verantwoording afgelegd worden aan de rechter 
over de goederen en rekeningen van de cliënt. Als de curator bezittingen van
de cliënt wil verkopen, dan moet de rechter hier vaak eerst toestemming
voor geven. Ook voor het doen van niet gebruikelijk, grote giften moet er
toestemming worden gegeven door de rechter.

De curator vertegenwoordigt de cliënt ook als het gaat om verzorging, verpleging,
behandeling of begeleiding. De cliënt moet wel zoveel mogelijk betrokken 
worden hierbij. Mocht de cliënt hier niet toe in staat zijn, dan beslissen de 
curator en de hulpverlener.

Verder heeft de curator nog de volgende taken:
- Zorgen dat het inkomen waar de cliënt recht op heeft wordt aangevraagd.
- Het opstellen van een maandbegroting.
- Aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst.
- Aanvragen van bijzondere bijstand.
- Aanvragen van kwijtscheldingen.
- Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting.
- Begeleiden van het schuldentraject.

Als iemand onder curatele is gesteld wegens een drugs- of alcoholverslaving,
dan gelden er minder beperkingen.

Wanneer stopt de maatregel?

Als de cliënt zelf weer zijn belangen kan behartigen, stopt de maatregel, als de 
rechter het hiermee eens is. Er moet een verzoek worden gedaan aan de 
rechter om de maatregel te stoppen. Iemand kan dus vrijwillig onder bewind,
curatele of mentorschap, maar er niet zomaar onder vandaan. De rechter zal
de maatregel alleen beëindigen als de redenen voor de maatregel er niet
meer zijn.